Ok
Спілка Поляків м.Києва
Olena Dekhtiar starszy asystent
Vira Medvedieva starszy asystent
Olena Rudnyk nauczyciel języka polskiego